اطلاعات به زبان فارسی

اهداف

مرکز شرمین و بیژن مصّور رحمانی برای مطالعات ایران و خلیج فارس حامی و مشّوق برنامه های آموزشی و تحقیقی دربارهُ ابعاد مختلف مسائل و رویدادهای ایران وخلیج فارس در دانشگاه پرینستون است. این مرکز با استفاده از متد های جامع و فراگیر در رشته های مختلف آکادمیک و هنری، سعی در بسط دانش و معلومات مرتبط با ایران و خلیج فارس در جهان معاصر دارد. اساتید و دانشجویان ما در زمینهُ تاریخ، جامعه شناسی، علوم سیاسی، ادبیات، اقتصاد، هنر، مذهب و سایر آئین های فرهنگی به تحقیق و مطالعه مشغولند. سعی ما بر آنست که از طریق این برنامه های آموزشی و تحقیقی روابط بهتر و گسترده تری با مراکز علمی دیگر در سایر دانشگاه ها و مراکز علمی و فرهنگی درسراسر دنیا، از جمله ایران، برقرار کنیم. 

پیشینه

این مرکز با حمایت مالی و معنوی دو تن از اعضای هیأت امنای دانشگاه پرینستون، خانم شرمین مصّور رحمانی و آقای بیژن مصّور رحمانی، در سال ۲۰۱۲ تأسیس شد. این مرکز با استفاده از وجه امانی پهلوی، که در سال ۱۹۶۹ به دانشگاه پرینستون اهدا شده بود، برنامه های نوینی را در زمینه آموزش و تحقیقات خلّاق، مبتکرانه، و مستقل برای شناخت و شناساندن فرهنگ و تاریخ ایران و خلیج فارس آغاز کرد. این مرکز از زمان تأسیس تا کنون به قطب مهمّی در ایران شناسی معاصر تبدیل شده است. در اینجا دانشجویان و اساتید در تلاشند تا با همکاری و پشتیبانی یکدیگر درکی بهتر و عمیقتر را از شرایط جاری این منطقهُ حیاتی جهان را ارائه دهند.